Εμπορικό - Εταιρικό δίκαιο

 1. Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων
 2. Δίκαιο εμπορικών εταιριών
 3. Τραπεζικό δίκαιο
 4. Χρηματιστηριακό δίκαιο
 5. Σύσταση, μετασχηματισμός εταιρειών και σχήματα εταιρικών συνεργασιών
 6. Κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών και διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 7. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 8. Προσωπικά δεδομένα/GDPR
 9. Χρηματοοικονομικό δίκαιο-Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 10. Δίκαιο ανταγωνισμού
 11. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
 12. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 13. Δίκαιο Αξιογράφων
 14. Δίκαιο Εξαγορών (M&Α)

Παρέχουμε νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, είτε πρόκειται ΜΜΕ, είτε για εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά, από τη σύσταση και λειτουργία της έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, συμφωνιών μετόχων, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και επεξηγώντας με σαφήνεια στον εντολέα μας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υπαρχουσών εταιρικών μορφών. Ειδικότερα προσφέρουμε υπηρεσίες συμβούλου διαδικασίας δέουσας επιμέλειας (due diligence) σε υποψήφιους αγοραστές και πωλητές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.