Ευρωπαϊκό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε  υποθέσεις στις οποίες τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής οι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη σύνταξη αιτήσεων και εγγράφων που απευθύνονται στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.