Εμπορικό - Εταιρικό δίκαιο

Παρέχουμε νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, είτε πρόκειται ΜΜΕ…

Διαδικασίες ένταξης σε διατάξεις αντιμετώπισης αφερεγγυότητας

Διαθέτουμε διαχρονική και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία αντιμετώπισης φαινομένων υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων…

Αστικό Δίκαιο

Καλύπτουμε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου σε επίπεδο νομικής συμβουλής και εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων. Είμαστε σε θέση να…

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά του οφειλέτη κάθε μέτρο αναγκαστικής εις βάρος τους εκτέλεσης. Από την πλευρά του δανειστή…

Διοικητικό - Φορολογικό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε κάθε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Διαθέτουμε εμπειρία παράστασης ενώπιον διοικητικών αρχών και…

Ποινικό δίκαιο

Διαθέτουμε εμπειρία παραστάσεων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων είτε ως υπεράσπιση είτε ως πολιτική αγωγή για υποθέσεις εγκλημάτων…

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε  υποθέσεις στις οποίες τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής οι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και…

Τουριστικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομική και φορολογική συμβουλή σε ζητήματα πάσης φύσεως τουριστικών και ξενοδοχειακών συμβάσεων. Περαιτέρω υποστηρίζουμε…

Golden Visa

Αγορά Ακινήτων στην Ελλάδα από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (Golden Visa)

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και ειδικοί φορολογικοί
κάτοικοι (non-dom)

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής…