Τα νέα μας

Με την υπ’ αριθ. 433/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος εντολέα μας, με την οποία ζητούνταν να υποχρεωθεί σε απόδοση νομής αυτοκινήτων σημάτων και λοιπών κινητών πραγμάτων, λόγω λύσης των συναφθεισών, μεταξύ των διαδίκων, συμβάσεων εμπορικής διανομής. Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό πως με βάση τη ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ, η εφαρμογή της οποίας αποβλέπει στη ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων με βάση τις απαιτήσεις της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών κατά το χρόνο της εκπλήρωσής τους, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19 συνιστά λόγο που υπερβαίνει τη βούληση των συμβαλλομένων, ως γεγονός απρόβλεπτο και αναπόφευκτο ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, η ενιαύσια προθεσμία προειδοποίησης για την καταγγελία της σύμβασης ανεστάλη από το χρονικό διάστημα 11.03.2020 μέχρι και 31.05.2020 και ως εκ τούτου η καταγγελία των μεταξύ της εντολέως μας και της αντιδίκου συμβάσεων Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή παραγάγει τα αποτελέσματά της από τις 18.08.2020, ήτοι οι συμβάσεις παρατείνονται χρονικά για χρονικό διάστημα ίσο με την ύπαρξη της ανωτέρω βίας. Ήτοι, δεν συνυπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έλαβαν χώρα και διήρκεσαν γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, καθόσον αυτά για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν επιφέρουν αυτοδίκαια αναστολή συμπλήρωσης του χρόνου επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, ο οποίος παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο προς αυτό που διήρκεσε το γεγονός της ανωτέρω βίας.

Ελληνικα