Τα νέα μας

Με την υπ. αριθ. 4/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επικυρώθηκε συμφωνία εξυγίανσης της ιστορικότερης συνεταιριστικής οργάνωσης της χώρας με τους πιστωτές της. Η αναδιάρθρωση των οφελών που επιτυγχάνεται  – την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας από την πρώτη στιγμή – αγγίζει το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ με σημαντική απομείωση σε τράπεζες, δημόσιο και ιδιώτες πιστωτές.

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική και από νομική άποψη, καθόσον:

α) είναι η πρώτη ιστορικά που «κουρεύει» βασική οφειλή στο Δημόσιο (και συγκεκριμένα στο τελωνείο) κατά 50% και όχι μόνον το 100% των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων

β) Διευκρινίζει ότι ο ρόλος των δικαστηρίων πρέπει να είναι περιορισμένος σύμφωνα με τα κελεύσματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεν μπορεί να αλλοιώνει το περιεχόμενο μιας συμφωνίας αλλάζοντας μονομερώς όρους αυτής. Μπορεί μόνον να τάσσει προθεσμία για παροχή διευκρινίσεων ή διόρθωση ζητημάτων (πχ εσφαλμένη αναγραφή απαιτήσεων στον πίνακα πιστωτών). Όχι όμως να αλλάζει ουσιωδώς τη συμφωνία στην οποία απέβλεψαν τα συμβαλλόμενα μέρη, έστω και εάν αυτό ζητηθεί από τους λοιπούς θιγόμενους πιστωτές

γ) Επαναλαμβάνει την άποψη που εσχάτως παγιώνεται στη νομολογία ότι οι παρακρατούμενοι φόροι ρυθμίζονται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εξυγίανσης ασχέτως εάν αποτελούν φορολογική ενοχή τρίτου από τη στιγμή που σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Πτωχευτικό Κώδικα το Δημόσιο κατατάσσεται προνομιακά και εισπράττει τα συγκεκριμένα ποσά από την περιουσία του οφειλέτη (και όχι του τρίτου, αρχικού υπόχρεου).

Ελληνικα