Τα νέα μας

Με την υπ’ αριθμ. 63/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας έγινε δεκτή ανακοπή εντολέων μας κατά διαταγής προς πληρωμή, καθώς έγινε δεκτό πως η καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία δεν προσκόμισε κατά την έκδοση της υπό κρίση διαταγής πληρωμής όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά της νομιμοποήσής της έγγραφα, με τη χρονική αλληλουχία που όφειλε, ήτοι από τη νομιμοποίηση της αρχικής πιστώτριας Τράπεζας μέχρι και τη νομιμοποίηση της καθ’ ης. Ειδικότερα, η απόφαση υπογραμμίζει πως η καθ’ ης δεν προσκόμισε και δεν επικαλέστηκε έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των ΦΕΚ, από τα οποία να προκύπτει η διαδρομή της διαδοχής των νομικών προσώπων που υπήρξαν δικαιούχοι της ένδικης απαίτησης. Παρόλο που τα αναγκαία αυτά έγγραφα προσκόμισε και επικαλέστηκε με τις προτάσεις της η αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα, ούτε το γεγονός αυτό, αλλά ούτε και οι μεταβολές στα νομικά πρόσωπα των δικαιούχων της απαίτησης δημοσιεύτηκαν τόσο σε ΦΕΚ όσο και στο Γ.Ε.ΜΗ., με αποτέλεσμα να μην τηρηθεί η υποχρέωση της αιτούσας την έκδοση της διαταγής πληρωμής να προσκομίσει με την αίτηση όλα τα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει η ενεργητική της νομιμοποίηση. Συνεπεία των ανωτέρω, το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας δέχθηκε την ανακοπή, ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 120/2019 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, απέρριψε την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση και καταδίκασε την καθ’ ης η ανακοπή και την αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων.