Τα νέα μας

Με τις υπ. αριθ. 1084/2013 και 21995/2012 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου έγιναν δεκτές ανακοπές και αντίστοιχα ακυρώθηκαν διαταγές πληρωμής τραπεζών σε βάρος εταιριών (εντολείς μας) υπέρ των οποίων είχαν διαταχθεί προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Το Δικαστήριο σε αμφότερες τις περιπτώσεις έκανε δεκτό τον ισχυρισμό ότι μετά την υποβολή αίτησης εξυγίανσης και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των πιστωτών και ότι στο περιεχόμενο της ανωτέρω αναστολής εμπίπτει τόσο η έκδοση όσο και η επίδοση διαταγής πληρωμής.• With the No. 1084/2013 and 21995/2012 First Instance Court of Thessaloniki’s decisions oppositions accepted and accordingly canceled orders for payment banks against companies (our clients) in favor of which were ordered preventive measures within the proceedings restructure. The Court in both cases upheld the claim that after applying consolidation and granting temporary injunction the creditors’ individual prosecutions suspended and that the content of this suspension is both the issue and the service of payment order.Laut Urteil mit Nummer 1084/2013 und Urteil mit Nummer 21995/2012 des Landgerichts Thessaloniki wurden Widersprüche gegen -auf Antrag einer Bank erstellten- Mahnbescheide zuungunsten unserer Mandanten stattgegeben. Diese Mandanten waren mit gerichtlichen vorläufigen Massnahmen im Rahmen eines Sanierungsverfahrens geschützt. Das Landgericht hat unsere Argumentation akzeptiert, dass gegen Schuldner keine individuellen Vollstreckungsmassnahmen erlaubt sind, wenn der Schuldner Antrag auf Sanierungsverfahren erhoben hat. Diese Einstellung hat als Inhalt sowohl die Erstellung, als auch die Zustellung eines Mahnbescheids.

Ελληνικα