Τα νέα μας

Με την υπ’ αριθ. 9062/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η ανακοπή της εντολέως μας ανώνυμης εταιρίας κατά ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την οποία ακυρώθηκε εκδοθείσα σε βάρος της διαταγή πληρωμής συνολικού ύψους 2.000.000€ λόγω παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75 και την ένεκα αυτής αδυναμίας προσδιορισμού του πραγματικού ποσού της απαίτησης.

Ελληνικα