Τα νέα μας

Με την υπ’ αριθ. 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της εντολέως μας ανώνυμης εταιρίας σχετικά με τη σύναψη δημοσίας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λόγω μη νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας της απόφασης της ΑΕΠΠ με την οποία απέρριψε την ενώπιον αυτής ασκηθείσα διοικητική προσφυγή.

Ελληνικα