Διαδικασίες ένταξης σε διατάξεις αντιμετώπισης αφερεγγυότητας

  1. ΕξωδικαστικόςΜηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017).
  2. Πτωχευτικό Δίκαιο
  3. Δίκαιο Εξυγίανσης και Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων
  4. Δίκαιο Εκκαθάρισης Επιχειρήσεων
  5. Δίκαιο Υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010)

Διαθέτουμε διαχρονική και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία αντιμετώπισης φαινομένων υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων. Σε συνεργασία με ομάδα συμβούλων είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση κάθε οφειλέτη και να διαχειριστούμε κρίσεις προτείνοντας τη βέλτιστη λύση που να συμβαδίζει με τις προοπτικές βιωσιμότητάς του. Εκτός από την πρόσκαιρη προστασία από τα αναγκαστικά μέτρα, δίνουμε βαρύτητα στις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του σχήματος που θα επιλέξουμε.