Διοικητικό - Φορολογικό δίκαιο

  1. Ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της ΑΑΔΕ
  2. Φορολογικές προσφυγές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
  3. Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων
  4. Δημόσια έργα-Δημόσιοι Διαγωνισμοί
  5. Υπαλληλικό δίκαιο-Πειθαρχικό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε κάθε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Διαθέτουμε εμπειρία παράστασης ενώπιον διοικητικών αρχών και συμβουλίων κατά τη διάρκεια ακροάσεων. Στην περίπτωση έκδοσης δυσμενούς διοικητικής πράξης  εκτός από ενέργειες για την ακύρωσή της διερευνούμε και τη δυνατότητα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.