Η προθεσμία του άρθρου 237 § 1 ΚΠολΔ για την κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων, Αρμενόπουλος, 2009, 196

Ελληνικα