Ακύρωση διαταγών πληρωμής λόγω παραβίασης προληπτικών μέτρων