Πολίτικη προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ορισμούς και τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από την υπηρεσία ή το έργο που έχει ανατεθεί ή συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση με τους εντολείς μας, από την κατά περίπτωση συμβατική σχέση που μας συνδέει με το υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από τις έννομες υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, τα έννομα δικαιώματα που μας χορηγεί, καθώς και από τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου κατά περίπτωση.

Υπόκεινται, δε, σε επεξεργασία εντός των ρητά καθορισμένων σκοπών, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού και της περιόδου αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και εντός του πλαισίου της αναγκαιότητας και αναλογικότητας που διέπει κάθε πράξη επεξεργασίας.

Πεδίο Εφαρμογής Δήλωσης Απορρήτου

Διά της παρούσης προσδιορίζεται το καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της επεξεργασίας τους από την εταιρία, αφορά συναλλασσόμενα με αυτήν πρόσωπα και περιγράφεται το σύστημα κανόνων με βάση τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η επεξεργασία. Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί και να αναπροσαρμοστεί κατ’ επιλογή της εταιρίας και στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Απευθύνεται, δε, σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν οποιουδήποτε είδους συναλλακτική ή συμβατική σχέση με την εταιρία.

1. Στοιχεία Εταιρίας

Η εταιρία μας λειτουργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δωδεκανήσου 10Α Τ.Κ. 54626

Τηλέφωνο: +30 2310 536488

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: Πατρ. Ιωακείμ 48-50, Κολωνάκι ΤΚ 10676

Τηλέφωνο: +30 2130 343466, +30 2130 343467

2. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφαλείας

Η εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την πρόσβαση σε αυτά προς επεξεργασία μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους αυτά έχουν συλλεγεί, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

4. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης

Η εταιρία λαμβάνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στα πλαίσια συναλλακτικής σχέσης και στα πλαίσια του σκοπού δραστηριοποίησής της, ανάλογα με το είδος της σύμβασης ή της παρεχόμενης υπηρεσίας ή του έργου που της έχει ανατεθεί. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική ή επιχειρηματική σχέση ή για όσο χρόνο υφίσταται η σχετική συγκατάθεσή σας ή για τον εύλογο νόμιμο χρόνο προς εξυπηρέτηση δικαιωμάτων ή εννόμων συμφερόντων μας ή για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας ή σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας προς επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, γνωστοποιώντας μας εγγράφως το σχετικό αίτημά σας, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η παραλαβή του αιτήματος δεν θίγει τη νομιμότητα της πρότερης επεξεργασίας, ούτε επιβάλλει τη συμμόρφωση με το αίτημά σας, εάν προέχει άλλος υπέρτερος νόμιμος λόγος.

5. Σκοπός Επεξεργασίας

Η εταιρία πραγματοποιεί την αναγκαία και απαραίτητη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση και προς εκπλήρωση των κάτωθι σκοπών, ενδεικτικώς αναφερομένων:

 • Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με τους εντολείς μας
 • Εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης ή εννόμου συμφέροντος ή διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων ή εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος

Η εταιρία μας δεν απαιτεί για τη σύναψη σύμβασης δεδομένα που δεν επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, παρά μόνον αυτά που απαιτούνται προς εκπλήρωση των συμφερόντων των εντολέων μας.

6. Αποδέκτες ΔΠΧ

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπρόσωποι αυτού ή εκτελούντες την επεξεργασία ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στα πλαίσια ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Η εταιρία δεν διαβιβάζει ούτε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Δημόσιες, Δημοτικές Αρχές και Δημόσιους Φορείς ευρύτερου Δημοσίου τομέα, όταν το επιβάλλει η νομοθεσία
 • Συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εξωτερικοί συνεργάτες, υπεργολάβοι, στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Η εταιρία μας διασφαλίζει νομίμως ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και τηρούν τη δέσμευση εμπιστευτικότητας, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να μην θίγει τα δικαιώματα των υποκειμένων. Η εταιρία δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό η νομοθετικό πλαίσιο.

7. Δικαιώματα Υποκειμένων

Στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για την επεξεργασία, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Δικαίωμα Περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την διακράτησή τους.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους σχετικούς με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή για τους σκοπούς που αυτός ή τρίτο μέρος επεδίωκε. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να αποσύρετε ή να περιορίσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.
 • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να αιτηθείτε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας για την διακράτηση των προσωπικών δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον.

Η εταιρία μας ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός μηνός από την παραλαβή τους, εκτός ειδικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται, δεδομένης της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει για την παράταση και τις αιτίες καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

Στην περίπτωση που το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, η εταιρία σας ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του, για τους σχετικούς λόγους και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση argy@alf.gr ή εγγράφως στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Α ΤΚ 54626 Θεσσαλονίκη. Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να υποβάλετε καταγγελία.