Παροχή εξουσίας προς έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. υπό το πρίσμα του ν. 2339/1995, Αρχείο Νομολογίας, 1999, 481

Ελληνικα