Η ευθύνη του λογιστή-φοροτεχνικού έναντι του εντολέα του και έναντι του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, Δελτίο φορολογικής Νομοθεσίας, 2011, 1551

Ελληνικα