Εργατικό ατύχημα: η έννοια, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι υποχρεώσεις του εργοδότη ως προς την κρίσιμη έννοια του Εργατικού Δικαίου