Ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας λόγω ανεκκαθάριστης απαίτησης