Τι δεν φορολογείται και συμψηφίζεται με απόσβεση ζημιών κατά την έκδοση μετοχών