Η υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων