Με την υπ΄ αριθμ. 1792/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε ως μη νόμιμη αγωγή προσβολής προσωπικότητας και συκοφαντικής δυσφήμησης εις βάρος εντολέα μας με την αιτιολογία ότι δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο των «τρίτων» προσώπων κατά τα άρθρα 362 – 363 ΠΚ τα δικαστικά πρόσωπα (δικαστές, εισαγγελείς) όπως και οι δικαστικοί γραμματείς και δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των φερόμενων ως ψευδών ισχυρισμών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπροσθέτως, η ίδια απόφαση έκρινε ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τρίτα πρόσωπα που έλαβαν γνώση των φερόμενων ως ψευδών ισχυρισμών κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου του φερόμενου ως θύματος, καθόσον το τελευταίο δημοσιοποίησε – κοινοποίησε μετά τον χρόνο τέλεσης της πράξης την φερόμενη συκοφάντησή του, διότι η ενέργεια αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς με πταίσμα του δράστη, αλλά αποκλειστικά με την διάθεση του υποκειμένου να διαθέσει (εκθέσει) δημοσίως και οικειοθελώς τμήμα της προσωπικότητάς του.