Με τις υπ. αριθ. 790/2020 και 791/2020 αποφάσεις της ΔΕΔ (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) Θεσσαλονίκης ακυρώθηκαν οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πρόστιμο του άρθρου 7 Ν. 4337/2005 αντίστοιχα συνολικού ποσού 150.000€, καθόσον δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματικό στοιχείο έγγραφο που ήταν γνωστό στη φορολογική αρχή εντός της αρχικής προθεσμίας παραγραφής.