Με την υπ’ αριθ. 9062/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η ανακοπή της εντολέως