Με την υπ’ αριθ. 8181/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, έγινε δεκτή προσφυγή εντολέως μας κατά τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τον Προϊστάμενο της ΔΕΔ, ενδικοφανούς προσφυγής που άσκησε η τελευταία, κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία και ακυρώθηκε