Με την υπ. αριθ. 5801/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή ανακοπή εντολέως μας (πρώην Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ) κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ακυρώθηκε οφειλή ποσού 15.732.474,54€