723/28.07.2015 (ΦΕΚ Β’/1780/19.8.2015) Συμπλήρωση της απόφασης 6/675/27.2.2014 (Β’1220/2014) «Παροχή Πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών» του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς