716/29.6.2015 (ΦΕΚ Β/1494/16.7.2015) Απαγόρευση της αύξησης των αρνητικών θέσεων επί των μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (Εναλλακτική Αγορά).