22/03/2018 – Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «SFS Hellas Finance Consumer Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση