1/735/ 22.10.2015 (ΦΕΚ Β’/2385/6.11.2015) Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β 1780/19.8.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς