08/01/2019 – Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2018