01/04/2019 – Αποφάσεις της 86ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος – Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Ελληνικα