Φυσικά πρόσωπα και παρακρατούμενοι φόροι ενίσχυσαν τα έσοδα