Υπόθεση C-647/17 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Παροχή υπηρεσιών που αφορούν την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις – Τόπος των φορολογητέων πράξεων