Υπόθεση C-463/14 ΦΠΑ – Έννοια του όρου παροχή υπηρεσιών – Σύμβαση συνδρομής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών – Tο απαιτητό του φόρου επέρχονται άμα τη λήξει της περιόδου για την οποία συμφωνήθηκε η πληρωμή, χωρίς να ασκεί συναφώς επιρροή εάν ο λήπτης πράγματι χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του παρόχου και πόσο συχνά έπραξε τούτο.