Υπόθεση C-105/17 Οδηγία 2011/83/ΕE – Άρθρο 2, σημείο 2 – Έννοιες του εμπορευόμενου/εμπόρου και των εμπορικών πρακτικών

Ελληνικα