Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR.