Υιοθετήθηκε η πρόταση Οδηγίας της ΕΕ «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»