ΤΕΥΔ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 649/13.02.2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ