ΤΕΥΔ συνοπτικού διαγωνισμού για τη συμμόρφωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (EK) με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ελληνικα