Συμπληρωματική ανακοίνωση για την λειτουργία της διαδικτυακής πύλης υποβολής στοιχείων από εποπτευόμενους φορείς