Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή στοιχείων: Σωρευτικές επιπτώσεις στο Κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες