Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών του τακτικού, κατά το νόμο, ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Οικονομικής Διαχείρισης και του Απολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για τη χρήση που λήγει στις 31.12.2017