Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ασφαλιστική κάλυψη, έναντι τρίτων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για δώδεκα (12) μήνες (ήτοι με αναδρομική κάλυψη από 12.12.2017 έως 11.12.2018)