Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή, τριών (3) θέσεων δικηγόρων δύο (2) παρ’ Εφέταις και έναν (1) παρ’ Αρείω Πάγω, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στον ΟΑΣΑ ΑΕ

Ελληνικα