Πρακτικός οδηγός για τις υποχρεώσεις και ευθύνες εξωτερικών λογιστών – Φοροτεχνικών σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες