ΠΟΛ.1164/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ .1202/8.9.2014 (ΦΕΚ Β’ 2531/2-9-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρε- πτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει».

Ελληνικα