Περίπου 10.000 φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ελληνικα