ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 18781/30-12-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ( ΕΤΗ

Ελληνικα