Παροχή διευκρινήσεων για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου/-ων για προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ

Ελληνικα