Παραβάσεις ΚΒΣ με τον προγενέστερο ΚΦΕ (ν. 2238/1994) – Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου