Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης 2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων