Οι περιορισμοί στη διάθεση κερδών από τις ανώνυμες εταιρείες