Νέα παράταση του υπ’ αριθμ. 646/9.3.2020 (με ΑΔΑΜ: 20PROC006400631) Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς όλου του γραφειακού εξοπλισμού, υλικών και αρχείων στο νέο κτήριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (με συστημικό αριθμό 86230,1), σύμφωνα με το άρθρο 60 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Ελληνικα